Nexus 7 slowdown with multiple profiles?

Printable View