How do I make this blinking "satellite/radio" icon, go away?

Printable View