Anyone encrypted/going to encrypt their Moto X Pure Edition/Moto X Style?

Printable View