Inexplicable data transfer on AOKP milestone 2 due to OTA?

Printable View