1. snowfun87's Avatar
  Nhung luu y khi lap dat mang cap quang Internet

  1. Chon goi cuoc cap quang

  Lap dat mang cap quang la mot nhu cau can thiet doi voi moi gia dinh hien nay. Khi duoc yeu cau lap mang cap quang cho gia dinh hay co quan tap the cua ban, nhan vien nha cung cap dich vu se dua ra nhieu goi cuoc khac nhau voi cac dac diem ky thuat va chi phi lap mang cap quang nhu: toc do download, upload, cac chuong trinh khuyen mai khi lap dat goi cuoc, cuoc tron goi hang thang… Cho nen truoc khi lap dat mang quy khach hang can phai xac dinh muc dich su dung cua minh nhu the nao de lua chon cho minh mot goi cuoc phu hop voi nhu cau cua minh.

  Fingerprint sensor error on rooted verizon s7 edge nougat-19721a23f747316107cf9313852b2c51.jpg

  Chon goi cuoc cap quang phu hop

  Neu la phong net danh cho nhieu nguoi su dung thi ban phai xem xet them cac tieu chi nhu: thiet bi dau cuoi, dich vu ho tro sua chua moi khi gap phai su co, neu quy khach hang khong dung duong truyen cap quang cho server luu du lieu thi khong phai su dung goi co ho tro IP tinh.

  --->>> Xem cac goi cuoc cap quang FPT tai day: https://www.linkedin.com/pulse/bang-...fpt-huy-duong/

  2. Thiet bi dau cuoi (modem)

  Neu ban la nguoi co nhu cau su dung nhieu can lua chon duong truyen cao, nhung thiet bi dau cuoi lai khong dam bao on dinh thi cung bang khong. Vi vay, chat luong mang cap quang phu thuoc chu yeu vao thiet bi dau cuoi. Hay chu y nhieu ve thiet bi nay khi co y dinh lap dat mang cap quang cho nha cua minh.

  Khi yeu cau lap mang cap quang, ban can biet thiet bi dau cuoi su dung hieu gi, chung co dap ung duoc ky thuat hay khong. Hien nay tren thi truong co nhieu loai modem nhu: modem noi quang truc tiep, modem thuong + converter, modem co ho tro wifi,… Tat ca nhung loai modem quang chat luong co gia kha cao, trong khi do cac loai modem dung kem converter quang dien thi chung lai co gia thanh binh dan hon modem noi cap quang truc tiep, va duong nhien la tien nao cua ay.

  Fingerprint sensor error on rooted verizon s7 edge nougat-bd0a1f05f9c6c3f362e8f91404fdede9.jpg
  Qua trinh su dung khong bi tac nghen


  3. Phi lap mang cap quang internet:

  Sau khi quy khach hang da lua chon duoc goi cuoc cap quang Internet phu hop voi minh va thiet bi dau cuoi xong, viec tinh toan lai gia cuoc dung sao cho phu hop voi kha nang chi tra cua minh cung can duoc luu y.

  Hien nay, hau het cac chuong trinh khuyen mai lap dat mang internet thuong se co tang phi hoa mang, tang cuoc su dung, qua tang kem theo, mien cuoc 6 thang su dung… Tuy nhien, khach hang cung nen tim hieu ky dieu kien de duoc huong khuyen mai, boi thuong the nao neu khong tiep tuc su dung dich vu cua nha mang, thoi gian cam ket bao lau… truoc khi ki hop dong de dam bao qua trinh su dung khong bi bat cu mot van de can tro nao.
  --->> Dang ky va tim hieu phi lap cap quang fpt tai day: https://internetfpt.vn

  4. Dich vu sau khi lap mang cap quang internet:

  Ngay nay lap mang cap quang co rat nhieu loi the hon nhu: tin hieu khong de bi yeu di, thiet bi dau cuoi cao cap, khong bi anh huong vi yeu to moi truong xung quanh nhu troi mua gio bao bung… Khach hang cung can tham khao nhung chinh sach ho tro sau ban hang cua nha mang ma ban muon lap dat nhu: thoi gian sua chua su co, chuyen mon va thai do phuc vu cua nhan vien, cac chinh sach su dung lau dai… He thong phuc vu khach hang sau ban hang cua nha mang tot se giup qua trinh su dung cua khach hang se tiet kiem rat nhieu thoi gian va han che phien toai
  --->>> Neu ban can ho tro hay goi tong dai FPT tai day: https://www.linkedin.com/company/tong-dai-fpt-telecom/

  Ngoai nhung yeu to tren ban cung can phai chu y them ve co so ha tang mang o khu vuc lap dat, thoi gian thi cong, tien ich thu cuoc tan noi, cong nghe mang, cac diem giao dich khi can thiet, thu qua ngan hang… De tranh lam mat thoi gian cua minh.
  07-23-2017 03:11 AM
 2. Dngrsone's Avatar
  Have you tried deleted the current fingerprint set and re-registering?
  07-23-2017 06:09 AM

Similar Threads

 1. How to unhide content on Bixby Home Samsung Galaxy S8
  By AC Question in forum Samsung Galaxy S8 & S8+
  Replies: 1
  Last Post: 08-03-2017, 12:14 PM
 2. Weird change on my S8 - Thoughts?
  By mhinc in forum Samsung Galaxy S8 & S8+
  Replies: 11
  Last Post: 07-25-2017, 12:26 AM
 3. Replies: 2
  Last Post: 07-23-2017, 07:11 PM
 4. how do i delet snapshot picture on google pixel phone
  By AC Question in forum Ask a Question
  Replies: 1
  Last Post: 07-23-2017, 12:48 PM
 5. Can't check for updates on my Tab 4
  By AC Question in forum Ask a Question
  Replies: 1
  Last Post: 07-22-2017, 10:25 PM
LINK TO POST COPIED TO CLIPBOARD